با فشارها برای ممنوعیت صادرات سیمان مخالفت کردم / ساخت ۴ میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۴

وزیر صمت گفت: فردا‌ی آن روز که از مجلس رای اعتماد گرفتم چندین نفر به من فشار می‌آوردند که صادرات سیمان را ممنوع کنیم، ولی من به شدت با این موضوع مخالفت کردم.

نوشته با فشارها برای ممنوعیت صادرات سیمان مخالفت کردم / ساخت ۴ میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۴ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.